• 24 November 2016 at 14:10
  • 120
  • 0

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1437


**********


      เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า


      หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี