• 24 November 2016 at 14:10
  • 110
  • 0

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายวุฒิ ฐิตะลักขณะ คณะทำงานจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ยื่นหนังสือและแถลงการณ์ฯ ถึงนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร) กรณีการแพร่กระจายข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม โดยจุฬาราชมนตรีได้ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดถึงแหล่งการแพร่กระจายข้อมูลดังกล่าว และเสนอแนะให้มีการจัดเสวนาหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดอคติของผู้ที่เข้าใจผิดต่อศาสนาอิสลาม โดยจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ องค์กรศาสนา และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป