23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี  นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มอบหมายให้นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีเป็นผู้แทนต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เข้าคารวะและรับฟังการดำเนินงานตลอดจนภารกิจของจุฬาราชมนตรี พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กและสตรีอย่างสูงสุด