15 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล) ได้มอบหมายให้คณะผู้แทน ประกอบด้วย นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายสุธรรม  บุญมาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/เลขานุการจุฬาราชมนตรี, นายสันติ เสือสมิง ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีด้านแผนงานและโครงการ, นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะองค์กรศาสนาคริสต์ 5 องค์กร ตามนโยบายกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างองค์การศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยมี มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์/ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร