ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1442

......................

      ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี