ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับฮิจเราะห์ศักราช 1442

.........................

    ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี