1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี นางสาววริศรา  ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนางกาญจนา คำประชา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายจตุพร  ธิราภรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เข้าหารือกับนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ในความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์กับสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ