ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด
(ฉบับที่ 2/2564)

https://bit.ly/3oIJxj8

บัญชีรายชื่อจังหวัด
แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ 2/2564
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564

https://bit.ly/3ax1KLx