ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช 1442

........................

    เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 

    ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจงกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบทั่วกันต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี