สำนักจุฬาราชมนตรี  ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  (สวท.) จัดโครงการอบรม “ศาสนพิธีกร” รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม วี.แอล.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายบุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ กรมประชาสัมพันธ์ นายสันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี

โครงการ “ศาสนพิธีกร” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการด้านศาสนาได้มีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและเทคนิควิธีการในการดำเนินรายการหรือถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ทั้งความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและรายระเอียดของงานที่ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตลอดจนรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับไว รวมทั้งมีจิตวิทยาในการนำเสนอ กับจะได้เป็นแบบอย่างของผู้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรอย่างมีคุณภาพต่อไป