วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จัดโครงการนาซีฮัตออนทัวร์ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานพิธีเปิด และนายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้โอวาทและกล่าวดุอาอฺ

ในการจัดครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 มหาวิทยาลัย และมีเยาวชนมุสลิม จำนวน 300 คน โดยในช่วงเช้าจะมีการสานเสวนาจากผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ ซิกข์ และพราหม-ฮินดู เพื่อร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดย อาจารย์สันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายเยาวชนระดับปัญญาชนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันผ่านกิจกรรมที่กำหนด เพื่อความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ที่จะเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสืบไป