27 กรกฎาคม 2561 เวลา 04.45 น. นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (ผู้แทนจุฬาราชมนตรี / อะมีรุ้ลฮัจย์ฯ) กล่าวอำนวยพรและดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 (อาคารผู้โดยสารขาออก) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย) ประธานในพิธีฯ, ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ, คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร, ผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), ผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยการเดินทางในวันนี้เป็นเที่ยวบินแรกของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG8812 ซึ่งจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย