วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนา อิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวโอวาทแก่คณะนิสิตชมรมศาสนสัมพันธ์มุสลิม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) เพื่อรับการถ่ายทอดการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันการศึกษา และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนา และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต่างมีความหลากหลายของวัฒนธรรม ต่อไป